ddd

Samospráva a zamestnanci obecného úradu, pracovné zaradenie a kontaktné údaje


fotka starostu sala 24

Starosta obce

Ing. János Restár




Gyula Iván

Zástupca starostu

Ing. Gyula Iván





Obecný úrad




podateľňa, asistentka starostu,web stránka, zastupovanie osvedčovacej agendy, pokladňa OcÚ

Júlia Szőcs

031/77 942 47



kultúra, matrika, osvedčovanie, web stránka,miestny rozhlas, vedúca kuchyne, prenájom jedálne a kultúrneho domu

Tímea Kürthiová

0915 360 617



životné prostredie, školstvo

Bc. Andrea Maron

031/77 942 47



ekonómka

Bc. Andrea Bergerová

031/77 942 47



sociálna agenda ( ZOS a ZpS Vlčany č. 97)

Mgr. Katarína Józsová

77941 41



hlásenie pobytu občanov, evidencia pohrebiska, súpisné čísla, prenájom bytových a nebytových priestorov, zástupca matrikára,osvedčovanie

Bc. Tímea Mészárosová

031/77 942 47



správkyňa miestnych daní, miestny rozhlas, sms info,

zastupovanie osvedčovacej agendy

Bc. Anikó Hanzelíková

031/77 942 47



stavebný úrad

Róbert Czibula

031/77 942 47



personalistika a mzdová účtovníčka

Mgr. Zsuzsanna Kürthy

031/77 942 47



náčelník obecnej polície

František Szőcs

0905/320 323



príslušník obecnej polície

Gabriel Réső

0905/320 323