Oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

Verejná vyhláška

Informovanie verejnosti

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1

2627/2020-1.7./zg