Vyššie

Účinné

VZN č. 2/2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vlčany a s majetkom štátu, ktorý obec používa
VZN č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
VZN obce Vlčany č. 3/2019, ktorým sa zrušuje Smernica č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany
VZN obce Vlčany č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany
VZN obce Vlčany č. 5/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Vlčany
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 7/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v školských zariadenich v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Vlčany č. 27/2006-OZ, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce, v znení VZN č. 35/2008 a Zmien a doplnkov č. 2/2009
 
 
Powered by Phoca Download