Vyššie

Základné dokumenty obce

Organizačný poriadok obecného úradu Vlčany
Organizačný poriadok - Dodatok č. 1
Organizačný poriadok - Dodatok č. 2
Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu Vlčany
Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu - Dodatok č. 1
Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu - Dodatok č. 2
Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
Sadzobník správnych poplatkov obce Vlčany
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
Zúčtovanie finančného príspevku - ZOS za rok 2018
Zúčtovanie finančného príspevku - ZPS za rok 2018
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 - ZOS
Preiemerné ekonomociky oprávnené náklady za rok 2018 - ZPS
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľskej služby za rok 2018
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb poskytovaných obcou Vlčany za rok 2019
Štatút obecnej knižnice vo Vlčanoch zo dňa 12.03.2020
Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby
 
 
Powered by Phoca Download