Zariadenie opatrovateľskej služby
a Zariadenie pre seniorov

Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov

925 84 Vlčany č. 97

Kontakt pre záujemcov o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v obecnom zariadení ZOS a ZpS

Mgr. Katarína Józsová
925 84 Vlčany,  ZOS a ZpS č. 97
77941 41
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Činnosť

Obec Vlčany ako verejný poskytovateľ sociálnej služby vo svojom spoločnom Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie je zapísané do registra poskytovateľov sociálnych služieb pod registračným číslom 202.

 

Účel zariadenia

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Kapacita ZOS : 18 miest – počet voľných miest 0 (muž)

 

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Kapacita ZpS: 8 miest – počet voľných miest 0

 

V spoločnom Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov sa poskytuje : pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

Formou sociálnej služby v spoločnom Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov je celoročná pobytová služba.

Sociálnu službu v spoločnom Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov nemožno poskytnúť osobe trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a svoje okolie, osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou, osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení a osobe, ktorá by mohla pre iné závažné nedostatky svojej osobnosti narúšať občianske spolunažívanie v zariadení (alkoholizmus, toxikománia, asociálne správanie).

 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu

Za poskytovanú sociálnu službu v zariadení občan platí mesačnú úhradu podľa svojho príjmu a majetku, prípadne príjmu a majetku osôb spoločne posudzovaných v zmysle zákona o sociálnych službách a zákona o životnom minime v znení neskorších úprav. Spôsob určenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení vykonáva všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany o úhradách za sociálne služby v pôsobnosti územnej samosprávy obce.

V zmysle § 8 ods.(4) zákona č. 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách, ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie soc. služby fyzickej osobe podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia /to neplatí v prípade bezodkladného poskytnutia SS/ :

 

„Rozhodujúce kritériá pri zaraďovaní žiadostí do evidencie žiadateľov“

 

 1. Aktuálna životná situácia v súvislosti s rodinným prostredím v tom:
  a) sociálna situácia žiadateľa,
  b) rodinné prostredie a rozsah pomoci poskytovanej rodinnými príslušníkmi,
  c) potreba poskytovania sociálnej služby
  d) vek žiadateľa,
  e) v súčasnosti poskytovaná iná soc. služba
 2. Aktuálny stupeň odkázanosti na sociálnu službu
 3. Poradie žiadateľa v evidencii podľa dátumu podania žiadosti
 4. Trvalý pobyt žiadateľa
Úradné hodiny
Pondelok  7:30 - 15:30

Utorok  7:30 - 12:00

Streda  7:30 - 16:30

Štvrtok  7:30 - 12:00

Piatok  7:30 - 14:30