Regionálna veterinárna a potravinová správa v Šali žiada chovateľov ošípaných o registráciu chovu ošípaných najneskôr do 23. októbra 2020 a dodržiavanie základných kritérií biologickej bezpečnosti pri chove ošípaných.

A vágsellyei Regionális élelmezési és állatvédelmi hivatal kéri a sertés tenyésztőket, hogy legkésőbb 2020. október 23-ig kötelességük bejegyeztetni a sertés tenyészetet a vágsellyei Regionális élelmezési és állatvédelmi hivatalban és egyben kéri a sertés tenyésztőket az alapvető biológiai biztonsági szabályok betartására.