Samospráva a zamestnanci obecného úradu, pracovné zaradenie a kontaktné údaje


fotka starostu sala 24

Starosta obce

Ing. János Restár
Zástupca starostu

Jozef Kőrös

Obecný úrad
podateľňa, asistentka starostu,web stránka, zastupovanie osvedčovacej agendy, pokladňa OcÚ

Júlia Szőcs

031/77 942 47kultúra, matrika, osvedčovanie, web stránka,miestny rozhlas, vedúca kuchyne, prenájom jedálne a kultúrneho domu

Tímea Kürthiová

0915 360 617životné prostredie, školstvo, sociálna agenda

Bc. Andrea Maron

031/77 942 47ekonómka

Mgr. Erzsébet Nagy

031/77 942 47hlásenie pobytu občanov, evidencia pohrebiska, súpisné čísla, prenájom bytových a nebytových priestorov, zástupca matrikára,osvedčovanie

Bc. Tímea Mészárosová

031/77 942 47správkyňa miestnych daní, miestny rozhlas, sms info,

zastupovanie osvedčovacej agendy

Bc. Anikó Hanzelíková

031/77 942 47stavebný úrad

Róbert Czibula

031/77 942 47personalistika a mzdová účtovníčka

Mgr. Zsuzsanna Kürthy

031/77 942 47náčelník obecnej polície

František Szőcs

0905/320 323hlavná kontrolórka

Ing. Ida Ivánová