Vyššie

Neúčinné

VZN č. 50/2009-Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
VZN č. 51/2009 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
VZN-číslo 20/2006 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vlčany
VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na rok 2019
VZN č. 4/2018 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vlčany
VZN č. 7/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany
VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
Dodatok č. 1 k VZN obce Vlčany č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 7/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
 
 
Powered by Phoca Download