Obec Vlčany, Vlčany s.č. 944, 925 84 Vlčany, IČO: 00306 312, zastúpená Ing. Jánosom Restárom, starostom obce

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Vlčany

Podmienky OVS

Kúpna zmluva - vzor

Vyhodnotenie OVS