Nahliadnúť do dokumentu môžete na sekretariáte OcÚ Vlčany, č. dverí 202

"Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie" a návrh strategického dokumentu "Územný plán obce Tvrdošovce"