Obec Vlčany podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejenom záujme v znení neskorších predpisov  v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) Základnej školy s materskou školou, Vlčany s.č. 1547, Vlčany

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) ZŠ s MŠ vo Vlčanoch