Oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

Verejná vyhláška