Obec Vlčany v súlade s § 6 VZN obce Vlčany č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce, že do 30. novembra 2020 majú možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.

Žiadosti sa podávajú obci prostredníctvom podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu: Obec Vlčany, 925 84 Vlčany č. 944.

Podmienky poskytovania dotácií, vzor žiadosti a vyúčtovania nájdete na nasledovnom odkaze:

http://obecvlcany.sk/vseobecne-zavaezne-nariadenia-obce/category/21-ucinne

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do procesu posudzovania.

Vo Vlčanoch dňa 14.10.2020

                                                                                               Ing. János Restár v.r.

                                                                                                     starosta obce