V súlade s ustanovením § 34e ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v z.n.p. Obec Vlčany zverejňuje:

- Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

- Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v z.n.p.vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

V zmysle § 34e ods. 1 a 2 zákona č. 229/1991 Zb. bude možné nahliadnúť do zoznamu vlastníkov v kanc. č. dv. 202 po dobu 60 dní odo dňa vyvesenia tejto výzvy.

 

Obec Vlčany v súlade s § 6 VZN obce Vlčany č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce, že do 30. novembra 2020 majú možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.

Žiadosti sa podávajú obci prostredníctvom podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu: Obec Vlčany, 925 84 Vlčany č. 944.

Podmienky poskytovania dotácií, vzor žiadosti a vyúčtovania nájdete na nasledovnom odkaze:

http://obecvlcany.sk/vseobecne-zavaezne-nariadenia-obce/category/21-ucinne

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do procesu posudzovania.

Vo Vlčanoch dňa 14.10.2020

                                                                                               Ing. János Restár v.r.

                                                                                                     starosta obce