V súlade s ustanovením § 34e ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v z.n.p. Obec Vlčany zverejňuje:

- Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

- Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v z.n.p.vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

V zmysle § 34e ods. 1 a 2 zákona č. 229/1991 Zb. bude možné nahliadnúť do zoznamu vlastníkov v kanc. č. dv. 202 po dobu 60 dní odo dňa vyvesenia tejto výzvy.