Obec Vlčany
ObecVlčany

Účinné

Dokumenty

VZN obce Vlčany č. 5/2023 o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2024

VZN 5_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 849,43 kB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 17. 1. 2024

VZN obce Vlčany č. 4/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Vlčany

VZN 4_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,83 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 4. 1. 2024

VZN obce Vlčany č. 3/2023 o určení školských obvodov a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN 3_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,11 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 4. 1. 2024

VZN obce Vlčany č. 2/2023 o podmienkach nájmu bytov v Polyfunkčom centre Vlčany

VZN 2_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,87 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 11. 5. 2023

VZN obce Vlčany č. 3/2022 o organizácii miestného referenda

VZN 3_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,33 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 5. 9. 2022

VZN obce Vlčany č. 13/2021 o určení spádovej materskej školy

VZN 13-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,93 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN obce Vlčany č. 10/2021 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Vlčany

VZN . 10-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,39 kB
Stiahnuté: 364×
Vložené: 5. 1. 2022

VZN obce Vlčany č. 6/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Vlčany

VZN 6-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,66 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 7. 9. 2021

VZN obce Vlčany č. 5/2021 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

VZN 5-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,46 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 7. 9. 2021

VZN obce Vlčany č. 4/2021 o podmienkach umiestňovania plagátov, reklamných billboardov a reklamných stavieb na území obce Vlčany

VZN . 4-2021 plagatovaci poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,3 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 3. 5. 2021

VZN obce Vlčany č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,96 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 7. 4. 2021

VZN obce Vlčany č. 1/2021 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

VZN 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,95 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 7. 4. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlčany

VZN . 1-2020 o nakladan s KO a DSO na zem obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,79 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 1. 4. 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v školských zariadenich v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany

Dodatok . 1 k VZN . 4-2019 o vke prspevku na iaston hradu nkladov v M a v kolskch zariadenich v zriaovateskej psobnosti obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,87 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 1. 4. 2020

VZN obce Vlčany č. 5/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Vlčany

VZN . 5-2019 - Prevdzkov poriadok pohrebiska Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 16. 8. 2019

VZN obce Vlčany č. 3/2019, ktorým sa zrušuje Smernica č. 7/2008 o cenách pozemkov v intraviláne obce Vlčany

VZN . 3-2019 ktorm sa zruuje Smernica . 7-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,85 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 28. 6. 2019

VZN č. 27/2006 o záväznej časti územného plánu obce Vlčany

VZN . 27-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,98 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 26. 2. 2019

VZN č. 35/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Vlčany - zmeny a doplnky č. 1

VZN . 35-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,67 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 26. 2. 2019

VZN č. 31/2009

VZN . 31-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 641,93 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 26. 2. 2019

VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN . 3-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,62 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 11/2015 trhový poriadok pre príležitostný trh

VZN . 11-2015 trhov poriadok pre prleitostn trh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,58 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vlčany

VZN . 2-2015 o podmienkach predaja vrobkov a poskytovania sluieb na trhovch miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,04 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 19. 2. 2019

VZN č. 13/2005 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Vlčany

VZN . 13-2005 o pravidlch asu predaja v obchodoch a asu prevdzky sluieb na zem obce Vlany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 912,02 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 14. 2. 2019

VZN č. 42/2008 o vykonávaní rozkopávkových prác na území obce Vlčany

2009_o_rozkopavkach_na_vp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,1 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 19/2006 o podmienkach poskytovania jednorázových sociálnych dávok

2007_o_jednorazovej_socialnej_pomoci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,45 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 11/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v obci Vlčany

2007_o_spolocnom_skolskom_obvode.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,06 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN- č. 6/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Vlčany

6-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,96 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Vlčany

vzn-obce-vlcany-c.-3-2017-o-umiestnovani-volebnych-plagatov-na-verejnych-priestranstvach-na-uzemi-obce-vlcany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,3 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 36/2008 generálne všeobecné záväzné nariadenie obce Vlčany

2009_vzn_generalny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,18 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní el. služieb

vzn-c-7-2017-o-zavedeni-a-poskytovani-el-sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,69 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 5/2015 o podmienkach držania psov

5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,28 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 4/2015 trhový poriadok pre trhovisko

4-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,63 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 55/2010 o opatreniach na ochranu pred povodňami na území obce Vlčany

vzn_c.55_2010_o_protipovodnovych_opatreniach_na_uzemi_obce_vlcany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,25 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 12. 3. 2018

VZN č. 37/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školásch s MŠ

2009_zapis_do_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,32 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 12. 3. 2018

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na